Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TS03/07

Đăng lúc: 10:55, 08/07/2020

Hướng dẫn sử dụng nhanh Máy toàn đạc điện tử Leica TS03 - Leica TS07 cho phép bạn thực hiện khảo sát từ trung bình đến cao và các công việc liên quan một cách dễ dàng và hiệu quả.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ LEICA TS03-07

Từ màn hình MAIN MENU > 5. Settings  > 1. Work 

 

1. Ganeral

Trigger Key 12: Phím nhanh  được cài đặt một trong 3 chức năng (Meas, Dist, Off).

USER Key 12: Người dùng cài chức năng từ Menu yêu thích

Tilt Correct: Cài đặt chức năng bù nghiêng (Bật/ Tắt)

Hz Correct.: Cài dặt chức năng bù góc bằng (Bặt/Tắt)

 

2. Screen

Line 1: Tên điển được hiển thị trên trang của chương trình khảo sát.

Line 2 đến Line 14: Xác định các tham số hiển thị trên một trang khảo sát.

 

3. Map: Hiển thị trên bản đồ

Show in map: Loại điểm hiển thị trên bản đồ(điểm đo, điểm cứng hoặc cả 2).

Show PtID: Hiển thị tên điểm trên bản đồ

Only 50 Pts: Hiển thị 50 điểm trên bản đồ

Centre to: Điểm trung tâm bản đồ

II. THIẾT LÂP KHU VỰC, ĐƠN VỊ, THỜI GIAN

Từ màn hình MAIN MENU > 5. Settings > 2.Regional

 

1. General

Hz Increment: Đặt chiều tăng góc bằng

V-Setting: Cài đặt góc đứng

V After DIST: Góc V khu đo DIST

Language: Cài đặt ngôn ngữ.

Lang. Choice: Lựa chọn ngôn ngữ khi mở máy

 

2. Units: Đơn vị hiển thị

Angle Unit: Đặt đơn vị góc

Min. Reading: Đặt số đọc nhỏ nhất.

Dist. Unit: Đặt đơn vị khoảng cách.

Dist.Decimal: Số thập phân (lấy sau dấu ",").

Temp. Unit: Đặt đơn vị nhiệt độ.

Pressure Unit: Đặt đơn vị áp suất.

Grade Unit: Đặt đơn vị độ dốc

III. CÀI ĐẶT KẾT NỐI VỚI MÁY TÍNH

Từ màn hình MAIN MENU > 5. Settings > ấn phím PAGE > 6. Interface

 

Port: Cổng truyền dữ liệu.

Baud rate: Tốc độ truyền dữ liệu.

Data bits: Số bit dữ liệu.

Parity: Kiểm tra chẵn lẻ

StopBits: 1

Flow Control: Kiểm soát lưu lượng

PHẦN 3: CÁCH ĐO CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG

I. QUẢN LÝ DỮ LIỆU

1. Tạo Job

Bước 1: Từ màn hình MAIN MENU > ấn phím PAGE > chọn 7. Job

 

Bước 2: Ấn F2 (NEW) để tạo Job mới > nhập thông số Job như tên Job, người dùng,... > ấn F4(Cont)

 

Bước 3: Ấn phím F3 (Cont) > màn hình hiện thông báo SET JOB để kết thúc

 

Chú ýĐể xóa Job hoặc chỉnh sửa tên Job người dùng ấn phím F4 chọn mục tương ứng Delete hoặc Edit

2. Nhập điểm cứng vào máy

Bước 1: Từ màn hình MAIN MENU > ấn phím PAGE > chọn mục 8.Fixpoints

 

Bước 2: Người dùng ấn F2 (New) > nhập các thông số như tên điểm (PtID), giá trị XYZ tương ứng, mã điểm (Code)

 

Bước 3: Ấn phím F4 (Cont) màn hình hiện thông báo “Data save!” để kết thúc điểm nhập điểm thứ 1

Chú ý:

     Để nhập các điểm tiếp theo người dùng làm tương tự bước 2 và bước 3.

     Để tìm điểmxóa điểm hay chỉnh sửa điểm người dùng chọn các mục tương ứng là FindDeleteEdit.

 

 

II. THIẾT LẬP TRẠM MÁY

1. Thiết lập trạm máy bằng phương pháp định hướng điểm hướng biết tọa độ

Bước 1: Từ màn hình Main Menu > 1.Setup > F4 (Cont) > Ori. with Coord. > F4 (Cont)

 

Bước 2: Người dùng nhập thông số trạm máy như tên trạm(Station), cao độ máy (hi) > ấn F3 (Cont) > nhập thông số điểm định hướng, cao độ gương > quay máy ngắm vào gương tại điểm đó ấn nút F1 (Meas) thực hiện đo để kiểm tra độ chính xác đặt trạm và bổ sung trị số góc, cạnh

 

Bước 3: Máy hiện thông báo sai số trạm máy > chấp nhận sai số người dùng ấn phím F4 (Compute) > F4 (Set) > người dùng chọn F2 (Old) để giữ số cũ, chọn F4 (New) để ghi số liệu mới.

Bước 4: Máy hiện thông báo “ Station & Orientation set!” là cài đặt trạm máy thành công.

 

2. Thiết lập trạm máy bằng phương pháp góc phương vị tới hướng chuẩn

Bước 1: Từ màn hình Main Menu > 1.Setup > F4 (Cont) > Ori. with Angle. > F4 (Cont)

Bước 2: Người dùng nhập thông số trạm máy như tên trạm (Station), cao độ máy (hi) > ấn F3 (Cont) > nhập thông số điểm định hướng như tên điểm(PtID), cao độ gương, góc phương vị > quay máy ngắm vào gương tại điểm đó ấn nút F1 (Dist) thực hiện đo để kiểm tra độ chính xác đặt trạm và bổ sung trị số góc, cạnh

Bước 3: Án phím F3 (Set) máy hiện thông báo “ Station & Orientation set! ” là cài đặt trạm máy thành công.

 

3. Thiết lập trạm máy bằng phương pháp giao hội

Bước 1: Từ màn hình Main Menu > 1.Setup > F4 (Cont) > Resection > F4 (Cont)

Bước 2: Nhập tên điểm trạm máy và cao độ máy > ấn F3 (Cont)

Bước 3: Nhập thông số điểm đo số 1 bằng cách  nhập tên điềm ấn phím Enter để tìm điểm từ bộ nhớ máy hoặc ấn F2 (New) để nhập điểm mới > quay máy ngắm vào gương tại điểm đó, đặt chiều cao gương và ấn nút F1 (Meas) thực hiện đo xác định trị số góc, cạnh của điểm đo số 1.

Bước 4: Ấn phím F1 (Measure more points) để đo điểm tiếp theo. Các điểm tiếp theo làm tương tự điểm 1

Bước 5: Sau khi đã đo đủ số lượng điểm đo cần thiết (đo tối tối thiểu 2 điểm và tối đa 5 điểm) máy hiện sai số Accur. Posit (sai số mặt bằng), Accur. Height (sai số cao độ), Accur.Hz (sai số góc). Chấp nhận kết quả ấn phím F4 (Compute) để lưu và kết thúc giao hội.

 

III. SURVEYING - ĐO CHI TIẾT

Từ màn hình Main Menu > 2.Survey hoặc từ Main Menu > 4.Apps > 2.Survey > F4 (Cont)

Trước khi đo điểm chi tiết đầu tiên người sử dụng cần nhập vào:

- Tên (hay số thứ tự) điểm chi tiết ở dòng PtID , chú ý rằng: tên điểm chi tiết này phải khác tên điểm trạm máy và tên điểm định hướng và khác tên các điểm đã lưu trong job đó. Số thứ tự của điểm chi tiết tiếp theo người sử dụng sẽ không phải nhập nữa mà nó sẽ tự động tăng lên 1 đơn vị.

- Chiều cao gương (hr)

- Mã (ký hiệu) điểm chi tiết (Code), vì máy có thể định được nhiều khuôn dạng dữ liệu khác nhau nên việc nhập ký hiệu điểm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý số liệu nội nghiệp, nếu đặt định dạng có đuôi “.dxf”, thì việc nối các điểm trên AutoCAD sẽ thực hiện được một cách dễ dàng nhờ vào ký hiệu điểm. Ví dụ ở màn hình trên là điểm đo “GÓCNHÀ”, khi phun điểm trên AutoCAD sẽ có điểm với ký hiệu là GOCNHA xuất hiện. Sau đó ấn phím F1 (Meas) để đo lưu. Để chuyển sang điểm tiếp theo cần chú ý nhập hr và Code, quá trình đo cứ ấn F1 (Meas).

Chú ý: Khi đo xong muốn tắt máy để đảm ảo dữ liệu được “an toàn”, người sử dụng nên ấn [ESC] để thoát khỏi chương trình trở về màn hình ban đầu sau đó mới tắt máy.

 

IV. STAKE OUT - CHUYỂN ĐIỂM THIẾT KẾ RA THỰC ĐỊA

Chương trình này dùng để chuyển điểm thiết kế (đã biết trước toạ độ hoặc yếu tố góc và cạnh) ra thực địa. Với chương trình này các điểm lỗ khoan thăm dò mở vỉa, khoan cọc nhồi, định vị công trình,…được chuyển ra ngoài thực địa một cách dễ dàng, với giao diện màn hình hiển thị các thông số cần thiết giúp cho việc điều chỉnh khoảng cách gương ra xa, vào gần, sang trái, sang phải máy để đưa điểm đặt gương hiện thời vào đúng vị trí điểm cần chuyển ra thực địa, do vậy công việc trở lên nhanh hơn và kinh tế hơn rất nhiều. Các bước thực hiện như sau:

Từ màn hình Main Menu  > 3.Setout > F4 (Cont) hoặc từ Main Menu > 4.Apps > 3.Setout > F4(Cont)

 

Tới đây người sử dụng có 2 cách chuyển điểm thiết kế ra thực địa.

Cách 1: Chuyển điểm thiết kế ra thực địa dựa vào tọa độ đã biết, có thể:

- Nhập trực tiếp toạ độ điểm thiết kế vào

- Gọi điểm thiết kế đã lưu trong bộ nhớ ra.

Cách 2: Chuyển điểm thiết kế ra thực địa dựa vào góc phương vị và khoảng cách đã biết.

1. Chuyển điểm thiết kế ra thực địa dựa vào tọa độ đã biết

Trường hợp 1: Nhập trực tiếp toạ độ điểm thiết kế vào.

Với cách này người sử dụng có thể nhập vào tọa độ điểm thiết kế lưu luôn vào máy hoặc không lưu vào máy.

Trường hợp nhập toạ độ điểm thiết kế lưu lại trong máy

- Ấn F2 (New) >  nhập vào tên điểm (PtID), tên điểm này không được trùng với tên các điểm đã có trong job đang làm việc. Nhập vào tọa độ điểm thiết kế, với: East (Y)North (X)Height (H) > ấn F4 (Cont)

- Tới đây người sử dụng quay máy sao cho góc bằng ở dòng Hz = 0000’00’’, giữ nguyên bàn độ ngang ở trạng thái này rồi ấn phím F2 (Dist) để đo khoảng cách, người đứng máy nhìn khoảng cách để điều chỉnh người đi gương tới khi đo được khoảng cách trên dòng này = 0 là đúng vị trí thiết kế. Sau khi tìm được vị trí mặt bằng, người sử dụng dựa vào chênh cao để điều chỉnh người đi gương nâng lên, hạ xuống sao cho cao độ ở dòng này = 0, khi đó vị trí chân sào gương chính là cao độ của điểm thiết kế. Quá trình đo ấn phím F2 (Dist) nếu muốn lưu ấn F2 (Dist) + F3 (Store). Để chuyển sang chuyển điểm thiết kế khác làm tương tự.

Trường hợp nhập toạ độ điểm thiết kế không lưu lại trong máy

Người sử dụng ấn F4 (↓) 2 lần, ấn phím F2 (MANUAL), sau đó nhập tọa độ điểm thiết kế vào và ấn phím ENTER > F4 (Cont), tới đây làm tương tự như trên.

 

Trường hợp 2: Gọi điểm thiết kế đã lưu trong bộ nhớ ra

Nếu số lượng điểm thiết kế cần chuyển ra thực địa lớn người sử dụng có thể dựa vào các tọa độ thiết kế để nhập sẵn vào máy hoặc nhập từ máy vi tính sau đó chuyển vào máy để tiện cho quá trình chuyển điểm ngoài thực địa. Người sử dụng có thể gọi điểm đã lưu trong bộ nhớ ra bằng cách:

- Dùng phím di chuyển sang trái/ sang phải ở dòng PtID (khi thanh sáng ở dòng này) để lựa chọn điểm cần chuyển ra ngoài thực địa.

 

- Trong trường hợp số lượng điểm trong bộ nhớ nhiều, để thao tác được nhanh người sử dụng nên đưa thanh sáng lên dòng Search sau đó nhập tên điểm cần chuyển ra ngoài thực địa (ví dụ điểm A3) rồi ấn Enter → F4 (OK)

- Các bước tiếp theo làm tương tự như trên

2.  Chuyển điểm thiết kế ra thực địa dựa vào góc phương vị và khoảng cách

Từ màn hình như hình 2, người sử dụng ấn F4 (↓) 2 lần > Ấn phím F1 (B&D),

Tới đây người dùng cần nhập:

- PtID: Tên điểm, ví dụ màn hình dưới là điểm 2

- Hz: Góc phương vị

- Description: https://nguyenkimjsc.vn/images/ecom64/6/images/CHITIET/khoang-cach-nghang-leica-ts02-1234.jpg: Khoảng cách ngang.

Sau khi nhập xong, màn hình hiện ra như sau:

 

Tiếp theo người đứng máy quay máy sao cho góc bằng ở dòng Hz = 0000’00’’, sau đó giữ nguyên vị trí bàn độ và điều chỉnh người đi gương vào đúng hướng tia ngắm rồi ấn phím F2 (DIST) để đo. Dựa vào khoảng cách hiển thị trên dòng, người đứng máy điều chỉnh người đi gương sao cho khoảng cách đo được trên dòng này = 0, đó chính là điểm thiết kế cần tìm. Quá trình đo ấn F2 (DIST), để ghi lại kết quả ấn phím F2 (DIST) xong ấn F3 (REC).

 

V. REF.LINE: CHƯƠNG TRÌNH THAM CHIẾU THEO ĐƯỜNG THẲNG

Chương trình này dùng để chuyển điểm thiết kế ra thực địa dựa theo đường chuẩn hoặc dùng để kiểm tra đoạn đường, tim công trình, và các điểm giao nhau giữa các trục chính, trục phụ trong xây dựng,.... Đường chuẩn có thể là chính đường gốc (một trục/ cạnh nào đó của công trình) hoặc được xác định bằng cách tham chiếu tới đường gốc, đường chuẩn có thể được dịch chuyển song song (tức theo khoảng cách Offset), theo chiều dọc (theo khoảng cách Line) hoặc theo chiều thẳng đứng (theo Height) so với đường gốc, hoặc quay quanh (Rotate) điểm gốc thứ nhất một góc cần thiết.

Từ màn hình Main Menu 4.Apps > ấn phím PAGE 2 lần > 9.Ref.Line > F4 (Cont)

Tới đây tiến hành tạo đường chuẩn (Base line) để định vị hoặc kiểm tra, có 2 cách tạo:

1. Tạo đường chuẩn bằng cách đo trực tiếp ngoài thực địa

Như ta đã biết để tạo thành một đường thẳng thì ít nhất phải biết 2 điểm, nên để tạo đường chuẩn ta phải đo tới điểm gốc.

-  Người dùng nhập tên điểm thứ 1(Point 1) và cao chiều gương tại điểm (hr). Ngắm vào tâm gương điểm gốc thứ 1 ấn F1 (Meas) để đo, màn hình hiện

-  Tiến hành đo tới điểm thứ 2 (Point 2) làm tương tự điểm thứ 1.

Tới đây nếu muốn:

Sử dụng luôn đường gốc vừa đo làm đường chuẩn thì chỉ việc tiến hành đo kiểm tra ấn F2 (Meas Pt) hoặc chuyển điểm thiết kế ra thực địa F3 (Set out)

Tạo đường chuẩn dựa vào đường gốc thì nhập các giá trị:

- Dịch chuyển song song (tức theo khoảng cách Offset) so với đường gốc

- Theo chiều dọc (khoảng cách Line) so với đường gốc

- Theo chiều thẳng đứng (theo Height) so với đường gốc

- Quay quanh (Rotate) điểm gốc thứ nhất một góc (nếu cần).

Tiếp theo người sử dụng có thể làm một trong hai việc đo kiểm tra hoặc chuyển điểm thiết kế ra thực địa dựa theo đường chuẩn.

a. Đo kiểm tra

Nếu muốn đo kiểm tra vị trí điểm xem có đúng thiết kế không, ấn F2 (Meas Pt), màn hình hiện ra

Để đo ấn phím F2 (DIST), sau khi đo xong các số liệu: OffsetLine, và chênh cao so với đường gốc (Point 1) sẽ được hiển thị cho ta biết được vị trí điểm đó có đúng với thiết kế hay không.

b. Chuyển điểm thiết kế ra thực địa dựa vào đường chuẩn

Ấn phím F3 (Set out), màn hình hiện ra

Sau đó tiến hành nhập các giá trị:

- Dịch chuyển ngang (Offset) so với đường chuẩn

- Dịch chuyển dọc (Line) so với đường chuẩn

- Cao độ của điểm thiết kế (Height)

- Chiều cao gương (hr).

Sau đó tiến hành quay máy sao cho góc bằng ở dòng Hz = 0000’00’’, rồi tiến hành ấn phím F2 (DIST) để đo, điều khiển dịch chuyển gương sao cho khoảng cách ngang ở dòng = 0 (m). Để chuyển sang điểm khác ấn phím F4 > F3 [NextPt].

 

2. Tạo đường chuẩn bằng cách gọi điểm từ trong bộ nhớ máy.

- Để gọi điểm trong bộ nhớ ra làm điểm gốc thứ nhất, thì chỉ việc nhập tên điểm cần làm điểm gốc thứ nhất rồi ấn phím F4 > F1 [FIND] sau đó ấn [OK].

- Chuyến sang điểm gốc thứ 2 làm tương tự.

- Các bước sau làm tương tư cách 1

 

VI. REF. ARC: CHƯƠNG TRÌNH THAM CHIẾU THEO ĐƯỜNG CONG

Từ màn hình Main Menu > 4.Apps > ấn phím PAGE 2 lần > 1.Ref.Arc > F4 (Cont)

Tới đây có 3 phương pháp tạo đường cong: CentreStart Point (Tâm đường cong và điểm khởi đầu nằm trên đường), Start & End PtRadius (Điểm khởi đầu và điểm kết thúc cùng với bán kính đường cong). 3 Point (3 điểm nằm trên đường cong)

1. Centre, Start Point: Tâm đường cong và điểm khởi đầu đường cong

Tại đây người dùng nhập tâm đường cong bằng 1 trong 2 cách sau:

- Đo trực tiếp ngoài thực địa người dùng ngắm vào mục tiêu và ấn F1 (Meas

- Gọi điểm từ bộ nhớ máy người dùng nhập tên điểm ở phần Centre Pt > Enter > F4 > F1(FIND) > F4 (Cont)

Người dùng nhập điểm khởi đầu như nhập tâm đường cong

Khi màn hình hiển thị như hình trên người dùng có thể đo kiểm tra F4 (Meas Pt) hoặc chuyển điểm thiết kế dựa vào đường cong F4 (Set out) tương tự như tham chiếu bằng đường thẳng.

Người dùng tạo đường cong mới bằng cách ấn F1 (New Arc)

 

2. Start & End Pt, Radius: Điểm khởi đầu và điểm kết thúc cùng với bán kính đường cong

Tại đây người dùng nhập điểm khởi đầu bằng 1 trong 2 cách sau:

- Đo trực tiếp ngoài thực địa người dùng ngắm vào mục tiêu và ấn F1 (Meas

- Gọi điểm từ bộ nhớ máy người dùng nhập tên điểm ở phần Start Pt > Enter > F4 > F1 (FIND) > F4 (Cont)

Người dùng tiếp tục nhập điểm kết thúc tương tự như điểm khởi đầu

Người dùng tiến hành nhập bán kính đường cong. Máy hiện thông số dường còn được tính toán

Người dùng ấn phím F4 (Cont) để tiếp tục. Để tạo mới ấn phím F1(New Arc

 

Người dùng ấn phím [PAGE] để lựa chọn dường cong phù hợp. Để đo kiểm tra F3 (Meast) hoặc chuyển điểm thiết kế dựa vào đường cong F4 (Set out) tương tự như tham chiếu bằng đường thẳng.

 

3. 3 POINT: TẠO ĐƯỜNG CONG BẰNG 3 ĐIỂM NẰM TRÊN ĐƯỜNG CONG

Tại đây người dùng nhập điểm khởi đầu bằng 1 trong 2 cách sau:

- Đo trực tiếp ngoài thực địa người dùng ngắm vào mục tiêu và ấn F1(Meas

- Gọi điểm từ bộ nhớ máy người dùng nhập tên điểm ở phần Start Pt > Enter > F4 > F1 (FIND) > F4 (Cont)

Điểm giữa và điểm kết thúc nhập tương tụ như điểm khởi đầu. Nhập xong màn hình máy hiện như sau:

Để đo kiểm tra F3 (Meast) hoặc chuyển điểm thiết kế dựa vào đường cong F4 (Set out) tương tự như tham chiếu bằng đường thẳng.

Để tạo đường cong mới người dùng ấn phím F1 (New Arc)

 

VII. ĐO KHOẢNG CÁCH

Chương trình này dùng để xác định: khoảng cách nghiêng giữa 2 điểm, khoảng cách ngang giữa 2 điểm, chênh cao giữa 2 điểm, phương vị cạnh (Bearing) nối 2 điểm, độ dốc (grade) giữa 2 điểm. Hai điểm này có thể đo ngoài thực địa hoặc lấy từ trong bộ nhớ của máy hoặc nhập toạ độ từ bàn phím.

1. POLYGON - Phương pháp đa giác

Với phương pháp này người sử dụng có thể áp dụng để kiểm tra độ dốc hay hệ số mái taluy trong giao thông, thuỷ điện,…

Từ màn hình Main Menu 4.Apps > ấn phím PAGE  > 4.Tie Dist. > F4(Cont)

Tại đây người dùng nhập điểm Point 1 và Point 2 bằng 1 trong 2 cách sau:

- Đo trực tiếp ngoài thực địa người dùng ngắm vào mục tiêu và ấn F1 (Meas

- Gọi điểm từ bộ nhớ máy người dùng nhập tên điểm ở phần Centre Pt > Enter > F4 > F1 (FIND) > F4 (Cont)

Sau khi nhập dữ liệu xong màn hình hiển thị như sau

 

Point 1: Điểm thứ 1

Point 2: Điểm thứ 2

Bearing: Phương vị cạnh nối 2 điểm

Grade: Độ dốc giữa 2 điểm

Khoảng cách bằng 2 điểm.

Khoảng cách nghiêng 2 điểm.

Chênh cao 2 điểm.

 

2. RADIAL: Đây là phương pháp xuyên tâm

(Phương pháp này làm tương tự phương pháp đa giác.)

VIII. REMOTE HT: ĐO CAO TỪ XA

Chương trình này dùng để xác định cao độ của điểm không tiếp cận được. Cách đo như sau:

Từ màn hình MAIN MENU → 4. (Apps) > [Page] > 7.Remote Ht > F4 (Cont)

 

Tiếp theo:

- Nhập vào tên điểm đo thứ nhất ở dòng (Point 1)

- Nhập vào chiều cao gương (hr)

Sau đó ngắm chính xác vào gương rồi ấn F1 (Meas) để đo. Màn hình hiện ra như sau:

 

Tới đây ngóc ống kính ngắm chính xác vào điểm cần đo, khi đó máy sẽ báo các thông số của điểm ngắm tới như sau:

- Khoảng cách ngang từ máy đến điểm đo

- Chênh cao giữa 2 điểm

- Height: Cao độ của điểm đo tới

Để ghi các thông số này chỉ việc ấn F3 (Cont). Ấn F1 (BASE) để chuyển sang điểm khác.

Chú ý: Các điểm cần đo phải cùng nằm trên một đường thẳng đứng đi qua điểm điểm đặt gương. Tức là khi đo chỉ có góc đứng thay đổi còn góc bằng không thay đổi

 

IX. Trút số liệu qua cáp USB

Cài driver cho cáp USB ( nếu sử dụng cổng COM thì ta bỏ qua phần này ).Nếu không có đĩa ta có thể search driver trên interbet với tên “PL-2303 Driver installer.exe” .Chạy file “PL-2303 Driver installer.exe “ để cài driver cho máy . Chọn next để tiếp tục sau đó chọn Yes. Hướng dẫn trút dữ liệu máy toàn đạc Leica 

 

Sau đó chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.Sau khi cài đặt xong driver cho cáp USB ta kết nối cáp vào máy tính và kiểm tra xem cáp đã được máy tính nhận chưa theo các bước sau: Hướng dẫn trút dữ liệu máy toàn đạc Leica

 

Lick chuột phải vào My computer trên màn hình Destop ta chon Properties- hoặc nhấn tổ hộp phiếm “ Cửa sổ Windown + Break “ ta được cửa sổ sau chọ thẻ Hardware .Ta chọn tiếp Device Manager. Hướng dẫn trút dữ liệu máy toàn đạc Leica

 

Dùng chuột chọn đến phần Port ( COM & LPT ) bấm vào dấu + sẽ hiện ra danh sách như trong đó “ prolific USB to Serial Comm port là cổng USB cáp đã được máy tính nhận và sẵn sang cho việc trút dữ liệu máy toàn đạc Lacie

 

Cài phần mềm trút dữ liệu cho máy toàn đạc Laice bỏ đĩa TGO vào máy chuẩn bị cài ta chọn ngôn ngữ cài đặt. Lưu ý ở đây tôi cài Laice Geo Office phiên bản 6.0 cho máy TC400 nhưng đều có dung được cho máy TS02, riêng bản Laice Flex Officen cần key nên các bạn có key mới có thể cài được. Hướng dẫn trút số liệu máy toàn đạc Leica

 

Sau khi cọn ngôn ngữ ta chọn phần Install Laice Geo Office và chọn Next hoặc chọn Yes để tiếp tục. Hướng dẫn trút dữ liệu máy toàn đạc Leica

 

Nếu muốn chọn đường dẫn thư mục cài đặt phần mềm nhấn Browse nếu không cần chọn ta bấm Next để tiếp tục, sau đó ta tiếp tục chọn Netxt đến khi cài đặt xong phần mềm và hiện ra bảng sau ta chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt. Hướng dẫn trút dữ liệu máy toàn đạc Leica

 

Trút dữ liệu từ máy tính chạy phần mềm TGO sau đó bảng bên trái ta chọn thanh”Tool” thì menu Tool sẽ hiện ra như sau: Tiếp tục chọn “ Data Exchange Manager” để trút dữ liệu. Hướng dẫn trút dữ liệu máy toàn đạc Leica

 

Chọn “ Serial ports” bấm vào dâu + sau đó chọn COM 5 ( vì cáp của chúng ta đã kết nối máy tính nhận ở Com5), sau khi bấm vào dấu + ở Com5 thì có thể máy tính nhận được ngay máy toàn đạc của chúng ta 

 

Ta chọn Jobs và chọn Job nào cần lấy dữ liệu ta chọn dấu + của Job sẽ hiện ra như sau: Lưu ý – Phần Measurement Data là dữ liệu ta đã có, FixPoint là những điểm mốc mà ta đã nhập để trút dữ liệu ta giữ chuột kéo phần dữ liệu sang máy tính “ My computer” bên phải và chọn nơi lưu theo ý muốn khi đó sẽ có bảng sau. Hướng dẫn trút dữ liệu máy toàn đạc Leica

 

Ta chọn kiểu dữ liệu phù hợp để trút tùy theo định dạng của người dung sau đó ấn nút Star và chờ đến khi công việc trút dữ liệu hoàn tất. Ở đay tôi nói them phần định dạng “ Format Manager “ Ta chọn “Coordinaate Editor” trong thanh “ Addination Tool” sau đó sẽ xuất hiện cửa sổ “ coordinat editor” ta chọn New để tạo 1 file mới .Từ đó ta có thể insert them hoàng hoặc copy từ Excel hoặc từ bất cứ fle dữ liệu điểm mốc nào mà ta cần nạp vào máy toàn đạc Laice. Lưu ý điểm được nạp là là điểm mốc tọa độ X, Y được quy đổi thành Northing hay Easting là phụ thuộc vào hướng Bắc Nam của bản vẽ nhưng thuông thường theo hệ VN 2000 thì toạn độ cao độ của điểm , nếu ta không quan tâm cao độ ta hãy nhập tất cả cao độ bằng 0 

 

Sau khi nhập xong tọa độ các điểm ta chọn File>Save as sẽ xuất hiện bẳng “ save as” ta chọn đường dẫn cần save và định sạng save la IDX .Hướng dẫn trút dữ liệu máy toàn đạc Leica

 

Sau đó ta vào lại phần” Dât Exchange Manager” và làm nguoc lại quy trình trút dữ liệu từ máy sang máy tính ta tiềm file dữ liệu vừa tạo ở phần cửa sổ phải của chương trình ta kéo sang ( Drag and Drop ) phần Job còn trống ở máy toàn đạc lưu ý: Job phải còn trống, nếu hết ta xóa bớt mới có thể nạp dữ liệu vào máy toàn đạc Laice, khi nạp dữ liệu phần mềm sẽ hỏi ta đặt tên cho Hob mới, ta cần phải đặt tên cho Job và chờ đến khi nạp xong dữ kiệu ta có thể tắt máy để hoàn thành quá trình.

I. CÀI ĐẶT CÔNG VIỆC

Từ màn hình MAIN MENU > 5. Settings  > 1. Work 

 

1. Ganeral

Trigger Key 12: Phím nhanh  được cài đặt một trong 3 chức năng (Meas, Dist, Off).

USER Key 12: Người dùng cài chức năng từ Menu yêu thích

Tilt Correct: Cài đặt chức năng bù nghiêng (Bật/ Tắt)

Hz Correct.: Cài dặt chức năng bù góc bằng (Bặt/Tắt)

 

2. Screen

Line 1: Tên điển được hiển thị trên trang của chương trình khảo sát.

Line 2 đến Line 14: Xác định các tham số hiển thị trên một trang khảo sát.

 

3. Map: Hiển thị trên bản đồ

Show in map: Loại điểm hiển thị trên bản đồ(điểm đo, điểm cứng hoặc cả 2).

Show PtID: Hiển thị tên điểm trên bản đồ

Only 50 Pts: Hiển thị 50 điểm trên bản đồ

Centre to: Điểm trung tâm bản đồ

II. THIẾT LÂP KHU VỰC, ĐƠN VỊ, THỜI GIAN

Từ màn hình MAIN MENU > 5. Settings > 2.Regional

 

1. General

Hz Increment: Đặt chiều tăng góc bằng

V-Setting: Cài đặt góc đứng

V After DIST: Góc V khu đo DIST

Language: Cài đặt ngôn ngữ.

Lang. Choice: Lựa chọn ngôn ngữ khi mở máy

 

2. Units: Đơn vị hiển thị

Angle Unit: Đặt đơn vị góc

Min. Reading: Đặt số đọc nhỏ nhất.

Dist. Unit: Đặt đơn vị khoảng cách.

Dist.Decimal: Số thập phân (lấy sau dấu ",").

Temp. Unit: Đặt đơn vị nhiệt độ.

Pressure Unit: Đặt đơn vị áp suất.

Grade Unit: Đặt đơn vị độ dốc

III. CÀI ĐẶT KẾT NỐI VỚI MÁY TÍNH

Từ màn hình MAIN MENU > 5. Settings > ấn phím PAGE > 6. Interface

 

Port: Cổng truyền dữ liệu.

Baud rate: Tốc độ truyền dữ liệu.

Data bits: Số bit dữ liệu.

Parity: Kiểm tra chẵn lẻ

StopBits: 1

Flow Control: Kiểm soát lưu lượng

PHẦN 3: CÁCH ĐO CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG

I. QUẢN LÝ DỮ LIỆU

1. Tạo Job

Bước 1: Từ màn hình MAIN MENU > ấn phím PAGE > chọn 7. Job

 

Bước 2: Ấn F2 (NEW) để tạo Job mới > nhập thông số Job như tên Job, người dùng,... > ấn F4(Cont)

 

Bước 3: Ấn phím F3 (Cont) > màn hình hiện thông báo SET JOB để kết thúc

 

Chú ýĐể xóa Job hoặc chỉnh sửa tên Job người dùng ấn phím F4 chọn mục tương ứng Delete hoặc Edit

2. Nhập điểm cứng vào máy

Bước 1: Từ màn hình MAIN MENU > ấn phím PAGE > chọn mục 8.Fixpoints

 

Bước 2: Người dùng ấn F2 (New) > nhập các thông số như tên điểm (PtID), giá trị XYZ tương ứng, mã điểm (Code)

 

Bước 3: Ấn phím F4 (Cont) màn hình hiện thông báo “Data save!” để kết thúc điểm nhập điểm thứ 1

Chú ý:

     Để nhập các điểm tiếp theo người dùng làm tương tự bước 2 và bước 3.

     Để tìm điểmxóa điểm hay chỉnh sửa điểm người dùng chọn các mục tương ứng là FindDeleteEdit.

 

 

II. THIẾT LẬP TRẠM MÁY

1. Thiết lập trạm máy bằng phương pháp định hướng điểm hướng biết tọa độ

Bước 1: Từ màn hình Main Menu > 1.Setup > F4 (Cont) > Ori. with Coord. > F4 (Cont)

 

Bước 2: Người dùng nhập thông số trạm máy như tên trạm(Station), cao độ máy (hi) > ấn F3 (Cont) > nhập thông số điểm định hướng, cao độ gương > quay máy ngắm vào gương tại điểm đó ấn nút F1 (Meas) thực hiện đo để kiểm tra độ chính xác đặt trạm và bổ sung trị số góc, cạnh

 

Bước 3: Máy hiện thông báo sai số trạm máy > chấp nhận sai số người dùng ấn phím F4 (Compute) > F4 (Set) > người dùng chọn F2 (Old) để giữ số cũ, chọn F4 (New) để ghi số liệu mới.

Bước 4: Máy hiện thông báo “ Station & Orientation set!” là cài đặt trạm máy thành công.

 

2. Thiết lập trạm máy bằng phương pháp góc phương vị tới hướng chuẩn

Bước 1: Từ màn hình Main Menu > 1.Setup > F4 (Cont) > Ori. with Angle. > F4 (Cont)

Bước 2: Người dùng nhập thông số trạm máy như tên trạm (Station), cao độ máy (hi) > ấn F3 (Cont) > nhập thông số điểm định hướng như tên điểm(PtID), cao độ gương, góc phương vị > quay máy ngắm vào gương tại điểm đó ấn nút F1 (Dist) thực hiện đo để kiểm tra độ chính xác đặt trạm và bổ sung trị số góc, cạnh

Bước 3: Án phím F3 (Set) máy hiện thông báo “ Station & Orientation set! ” là cài đặt trạm máy thành công.

 

3. Thiết lập trạm máy bằng phương pháp giao hội

Bước 1: Từ màn hình Main Menu > 1.Setup > F4 (Cont) > Resection > F4 (Cont)

Bước 2: Nhập tên điểm trạm máy và cao độ máy > ấn F3 (Cont)

Bước 3: Nhập thông số điểm đo số 1 bằng cách  nhập tên điềm ấn phím Enter để tìm điểm từ bộ nhớ máy hoặc ấn F2 (New) để nhập điểm mới > quay máy ngắm vào gương tại điểm đó, đặt chiều cao gương và ấn nút F1 (Meas) thực hiện đo xác định trị số góc, cạnh của điểm đo số 1.

Bước 4: Ấn phím F1 (Measure more points) để đo điểm tiếp theo. Các điểm tiếp theo làm tương tự điểm 1

Bước 5: Sau khi đã đo đủ số lượng điểm đo cần thiết (đo tối tối thiểu 2 điểm và tối đa 5 điểm) máy hiện sai số Accur. Posit (sai số mặt bằng), Accur. Height (sai số cao độ), Accur.Hz (sai số góc). Chấp nhận kết quả ấn phím F4 (Compute) để lưu và kết thúc giao hội.

 

III. SURVEYING - ĐO CHI TIẾT

Từ màn hình Main Menu > 2.Survey hoặc từ Main Menu > 4.Apps > 2.Survey > F4 (Cont)

Trước khi đo điểm chi tiết đầu tiên người sử dụng cần nhập vào:

- Tên (hay số thứ tự) điểm chi tiết ở dòng PtID , chú ý rằng: tên điểm chi tiết này phải khác tên điểm trạm máy và tên điểm định hướng và khác tên các điểm đã lưu trong job đó. Số thứ tự của điểm chi tiết tiếp theo người sử dụng sẽ không phải nhập nữa mà nó sẽ tự động tăng lên 1 đơn vị.

- Chiều cao gương (hr)

- Mã (ký hiệu) điểm chi tiết (Code), vì máy có thể định được nhiều khuôn dạng dữ liệu khác nhau nên việc nhập ký hiệu điểm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý số liệu nội nghiệp, nếu đặt định dạng có đuôi “.dxf”, thì việc nối các điểm trên AutoCAD sẽ thực hiện được một cách dễ dàng nhờ vào ký hiệu điểm. Ví dụ ở màn hình trên là điểm đo “GÓCNHÀ”, khi phun điểm trên AutoCAD sẽ có điểm với ký hiệu là GOCNHA xuất hiện. Sau đó ấn phím F1 (Meas) để đo lưu. Để chuyển sang điểm tiếp theo cần chú ý nhập hr và Code, quá trình đo cứ ấn F1 (Meas).

Chú ý: Khi đo xong muốn tắt máy để đảm ảo dữ liệu được “an toàn”, người sử dụng nên ấn [ESC] để thoát khỏi chương trình trở về màn hình ban đầu sau đó mới tắt máy.

 

IV. STAKE OUT - CHUYỂN ĐIỂM THIẾT KẾ RA THỰC ĐỊA

Chương trình này dùng để chuyển điểm thiết kế (đã biết trước toạ độ hoặc yếu tố góc và cạnh) ra thực địa. Với chương trình này các điểm lỗ khoan thăm dò mở vỉa, khoan cọc nhồi, định vị công trình,…được chuyển ra ngoài thực địa một cách dễ dàng, với giao diện màn hình hiển thị các thông số cần thiết giúp cho việc điều chỉnh khoảng cách gương ra xa, vào gần, sang trái, sang phải máy để đưa điểm đặt gương hiện thời vào đúng vị trí điểm cần chuyển ra thực địa, do vậy công việc trở lên nhanh hơn và kinh tế hơn rất nhiều. Các bước thực hiện như sau:

Từ màn hình Main Menu  > 3.Setout > F4 (Cont) hoặc từ Main Menu > 4.Apps > 3.Setout > F4(Cont)

 

Tới đây người sử dụng có 2 cách chuyển điểm thiết kế ra thực địa.

Cách 1: Chuyển điểm thiết kế ra thực địa dựa vào tọa độ đã biết, có thể:

- Nhập trực tiếp toạ độ điểm thiết kế vào

- Gọi điểm thiết kế đã lưu trong bộ nhớ ra.

Cách 2: Chuyển điểm thiết kế ra thực địa dựa vào góc phương vị và khoảng cách đã biết.

1. Chuyển điểm thiết kế ra thực địa dựa vào tọa độ đã biết

Trường hợp 1: Nhập trực tiếp toạ độ điểm thiết kế vào.

Với cách này người sử dụng có thể nhập vào tọa độ điểm thiết kế lưu luôn vào máy hoặc không lưu vào máy.

Trường hợp nhập toạ độ điểm thiết kế lưu lại trong máy

- Ấn F2 (New) >  nhập vào tên điểm (PtID), tên điểm này không được trùng với tên các điểm đã có trong job đang làm việc. Nhập vào tọa độ điểm thiết kế, với: East (Y)North (X)Height (H) > ấn F4 (Cont)

- Tới đây người sử dụng quay máy sao cho góc bằng ở dòng Hz = 0000’00’’, giữ nguyên bàn độ ngang ở trạng thái này rồi ấn phím F2 (Dist) để đo khoảng cách, người đứng máy nhìn khoảng cách để điều chỉnh người đi gương tới khi đo được khoảng cách trên dòng này = 0 là đúng vị trí thiết kế. Sau khi tìm được vị trí mặt bằng, người sử dụng dựa vào chênh cao để điều chỉnh người đi gương nâng lên, hạ xuống sao cho cao độ ở dòng này = 0, khi đó vị trí chân sào gương chính là cao độ của điểm thiết kế. Quá trình đo ấn phím F2 (Dist) nếu muốn lưu ấn F2 (Dist) + F3 (Store). Để chuyển sang chuyển điểm thiết kế khác làm tương tự.

Trường hợp nhập toạ độ điểm thiết kế không lưu lại trong máy

Người sử dụng ấn F4 (↓) 2 lần, ấn phím F2 (MANUAL), sau đó nhập tọa độ điểm thiết kế vào và ấn phím ENTER > F4 (Cont), tới đây làm tương tự như trên.

 

Trường hợp 2: Gọi điểm thiết kế đã lưu trong bộ nhớ ra

Nếu số lượng điểm thiết kế cần chuyển ra thực địa lớn người sử dụng có thể dựa vào các tọa độ thiết kế để nhập sẵn vào máy hoặc nhập từ máy vi tính sau đó chuyển vào máy để tiện cho quá trình chuyển điểm ngoài thực địa. Người sử dụng có thể gọi điểm đã lưu trong bộ nhớ ra bằng cách:

- Dùng phím di chuyển sang trái/ sang phải ở dòng PtID (khi thanh sáng ở dòng này) để lựa chọn điểm cần chuyển ra ngoài thực địa.

 

- Trong trường hợp số lượng điểm trong bộ nhớ nhiều, để thao tác được nhanh người sử dụng nên đưa thanh sáng lên dòng Search sau đó nhập tên điểm cần chuyển ra ngoài thực địa (ví dụ điểm A3) rồi ấn Enter → F4 (OK)

- Các bước tiếp theo làm tương tự như trên

2.  Chuyển điểm thiết kế ra thực địa dựa vào góc phương vị và khoảng cách

Từ màn hình như hình 2, người sử dụng ấn F4 (↓) 2 lần > Ấn phím F1 (B&D),

Tới đây người dùng cần nhập:

- PtID: Tên điểm, ví dụ màn hình dưới là điểm 2

- Hz: Góc phương vị

- Description: https://nguyenkimjsc.vn/images/ecom64/6/images/CHITIET/khoang-cach-nghang-leica-ts02-1234.jpg: Khoảng cách ngang.

Sau khi nhập xong, màn hình hiện ra như sau:

 

Tiếp theo người đứng máy quay máy sao cho góc bằng ở dòng Hz = 0000’00’’, sau đó giữ nguyên vị trí bàn độ và điều chỉnh người đi gương vào đúng hướng tia ngắm rồi ấn phím F2 (DIST) để đo. Dựa vào khoảng cách hiển thị trên dòng, người đứng máy điều chỉnh người đi gương sao cho khoảng cách đo được trên dòng này = 0, đó chính là điểm thiết kế cần tìm. Quá trình đo ấn F2 (DIST), để ghi lại kết quả ấn phím F2 (DIST) xong ấn F3 (REC).

 

V. REF.LINE: CHƯƠNG TRÌNH THAM CHIẾU THEO ĐƯỜNG THẲNG

Chương trình này dùng để chuyển điểm thiết kế ra thực địa dựa theo đường chuẩn hoặc dùng để kiểm tra đoạn đường, tim công trình, và các điểm giao nhau giữa các trục chính, trục phụ trong xây dựng,.... Đường chuẩn có thể là chính đường gốc (một trục/ cạnh nào đó của công trình) hoặc được xác định bằng cách tham chiếu tới đường gốc, đường chuẩn có thể được dịch chuyển song song (tức theo khoảng cách Offset), theo chiều dọc (theo khoảng cách Line) hoặc theo chiều thẳng đứng (theo Height) so với đường gốc, hoặc quay quanh (Rotate) điểm gốc thứ nhất một góc cần thiết.

Từ màn hình Main Menu 4.Apps > ấn phím PAGE 2 lần > 9.Ref.Line > F4 (Cont)

Tới đây tiến hành tạo đường chuẩn (Base line) để định vị hoặc kiểm tra, có 2 cách tạo:

1. Tạo đường chuẩn bằng cách đo trực tiếp ngoài thực địa

Như ta đã biết để tạo thành một đường thẳng thì ít nhất phải biết 2 điểm, nên để tạo đường chuẩn ta phải đo tới điểm gốc.

-  Người dùng nhập tên điểm thứ 1(Point 1) và cao chiều gương tại điểm (hr). Ngắm vào tâm gương điểm gốc thứ 1 ấn F1 (Meas) để đo, màn hình hiện

-  Tiến hành đo tới điểm thứ 2 (Point 2) làm tương tự điểm thứ 1.

Tới đây nếu muốn:

Sử dụng luôn đường gốc vừa đo làm đường chuẩn thì chỉ việc tiến hành đo kiểm tra ấn F2 (Meas Pt) hoặc chuyển điểm thiết kế ra thực địa F3 (Set out)

Tạo đường chuẩn dựa vào đường gốc thì nhập các giá trị:

- Dịch chuyển song song (tức theo khoảng cách Offset) so với đường gốc

- Theo chiều dọc (khoảng cách Line) so với đường gốc

- Theo chiều thẳng đứng (theo Height) so với đường gốc

- Quay quanh (Rotate) điểm gốc thứ nhất một góc (nếu cần).

Tiếp theo người sử dụng có thể làm một trong hai việc đo kiểm tra hoặc chuyển điểm thiết kế ra thực địa dựa theo đường chuẩn.

a. Đo kiểm tra

Nếu muốn đo kiểm tra vị trí điểm xem có đúng thiết kế không, ấn F2 (Meas Pt), màn hình hiện ra

Để đo ấn phím F2 (DIST), sau khi đo xong các số liệu: OffsetLine, và chênh cao so với đường gốc (Point 1) sẽ được hiển thị cho ta biết được vị trí điểm đó có đúng với thiết kế hay không.

b. Chuyển điểm thiết kế ra thực địa dựa vào đường chuẩn

Ấn phím F3 (Set out), màn hình hiện ra

Sau đó tiến hành nhập các giá trị:

- Dịch chuyển ngang (Offset) so với đường chuẩn

- Dịch chuyển dọc (Line) so với đường chuẩn

- Cao độ của điểm thiết kế (Height)

- Chiều cao gương (hr).

Sau đó tiến hành quay máy sao cho góc bằng ở dòng Hz = 0000’00’’, rồi tiến hành ấn phím F2 (DIST) để đo, điều khiển dịch chuyển gương sao cho khoảng cách ngang ở dòng = 0 (m). Để chuyển sang điểm khác ấn phím F4 > F3 [NextPt].

 

2. Tạo đường chuẩn bằng cách gọi điểm từ trong bộ nhớ máy.

- Để gọi điểm trong bộ nhớ ra làm điểm gốc thứ nhất, thì chỉ việc nhập tên điểm cần làm điểm gốc thứ nhất rồi ấn phím F4 > F1 [FIND] sau đó ấn [OK].

- Chuyến sang điểm gốc thứ 2 làm tương tự.

- Các bước sau làm tương tư cách 1

 

VI. REF. ARC: CHƯƠNG TRÌNH THAM CHIẾU THEO ĐƯỜNG CONG

Từ màn hình Main Menu > 4.Apps > ấn phím PAGE 2 lần > 1.Ref.Arc > F4 (Cont)

Tới đây có 3 phương pháp tạo đường cong: CentreStart Point (Tâm đường cong và điểm khởi đầu nằm trên đường), Start & End PtRadius (Điểm khởi đầu và điểm kết thúc cùng với bán kính đường cong). 3 Point (3 điểm nằm trên đường cong)

1. Centre, Start Point: Tâm đường cong và điểm khởi đầu đường cong

Tại đây người dùng nhập tâm đường cong bằng 1 trong 2 cách sau:

- Đo trực tiếp ngoài thực địa người dùng ngắm vào mục tiêu và ấn F1 (Meas

- Gọi điểm từ bộ nhớ máy người dùng nhập tên điểm ở phần Centre Pt > Enter > F4 > F1(FIND) > F4 (Cont)

Người dùng nhập điểm khởi đầu như nhập tâm đường cong

Khi màn hình hiển thị như hình trên người dùng có thể đo kiểm tra F4 (Meas Pt) hoặc chuyển điểm thiết kế dựa vào đường cong F4 (Set out) tương tự như tham chiếu bằng đường thẳng.

Người dùng tạo đường cong mới bằng cách ấn F1 (New Arc)

 

2. Start & End Pt, Radius: Điểm khởi đầu và điểm kết thúc cùng với bán kính đường cong

Tại đây người dùng nhập điểm khởi đầu bằng 1 trong 2 cách sau:

- Đo trực tiếp ngoài thực địa người dùng ngắm vào mục tiêu và ấn F1 (Meas

- Gọi điểm từ bộ nhớ máy người dùng nhập tên điểm ở phần Start Pt > Enter > F4 > F1 (FIND) > F4 (Cont)

Người dùng tiếp tục nhập điểm kết thúc tương tự như điểm khởi đầu

Người dùng tiến hành nhập bán kính đường cong. Máy hiện thông số dường còn được tính toán

Người dùng ấn phím F4 (Cont) để tiếp tục. Để tạo mới ấn phím F1(New Arc

 

Người dùng ấn phím [PAGE] để lựa chọn dường cong phù hợp. Để đo kiểm tra F3 (Meast) hoặc chuyển điểm thiết kế dựa vào đường cong F4 (Set out) tương tự như tham chiếu bằng đường thẳng.

 

3. 3 POINT: TẠO ĐƯỜNG CONG BẰNG 3 ĐIỂM NẰM TRÊN ĐƯỜNG CONG

Tại đây người dùng nhập điểm khởi đầu bằng 1 trong 2 cách sau:

- Đo trực tiếp ngoài thực địa người dùng ngắm vào mục tiêu và ấn F1(Meas

- Gọi điểm từ bộ nhớ máy người dùng nhập tên điểm ở phần Start Pt > Enter > F4 > F1 (FIND) > F4 (Cont)

Điểm giữa và điểm kết thúc nhập tương tụ như điểm khởi đầu. Nhập xong màn hình máy hiện như sau:

Để đo kiểm tra F3 (Meast) hoặc chuyển điểm thiết kế dựa vào đường cong F4 (Set out) tương tự như tham chiếu bằng đường thẳng.

Để tạo đường cong mới người dùng ấn phím F1 (New Arc)

 

VII. ĐO KHOẢNG CÁCH

Chương trình này dùng để xác định: khoảng cách nghiêng giữa 2 điểm, khoảng cách ngang giữa 2 điểm, chênh cao giữa 2 điểm, phương vị cạnh (Bearing) nối 2 điểm, độ dốc (grade) giữa 2 điểm. Hai điểm này có thể đo ngoài thực địa hoặc lấy từ trong bộ nhớ của máy hoặc nhập toạ độ từ bàn phím.

1. POLYGON - Phương pháp đa giác

Với phương pháp này người sử dụng có thể áp dụng để kiểm tra độ dốc hay hệ số mái taluy trong giao thông, thuỷ điện,…

Từ màn hình Main Menu 4.Apps > ấn phím PAGE  > 4.Tie Dist. > F4(Cont)

Tại đây người dùng nhập điểm Point 1 và Point 2 bằng 1 trong 2 cách sau:

- Đo trực tiếp ngoài thực địa người dùng ngắm vào mục tiêu và ấn F1 (Meas

- Gọi điểm từ bộ nhớ máy người dùng nhập tên điểm ở phần Centre Pt > Enter > F4 > F1 (FIND) > F4 (Cont)

Sau khi nhập dữ liệu xong màn hình hiển thị như sau

 

Point 1: Điểm thứ 1

Point 2: Điểm thứ 2

Bearing: Phương vị cạnh nối 2 điểm

Grade: Độ dốc giữa 2 điểm

Khoảng cách bằng 2 điểm.

Khoảng cách nghiêng 2 điểm.

Chênh cao 2 điểm.

 

2. RADIAL: Đây là phương pháp xuyên tâm

(Phương pháp này làm tương tự phương pháp đa giác.)

VIII. REMOTE HT: ĐO CAO TỪ XA

Chương trình này dùng để xác định cao độ của điểm không tiếp cận được. Cách đo như sau:

Từ màn hình MAIN MENU → 4. (Apps) > [Page] > 7.Remote Ht > F4 (Cont)

 

Tiếp theo:

- Nhập vào tên điểm đo thứ nhất ở dòng (Point 1)

- Nhập vào chiều cao gương (hr)

Sau đó ngắm chính xác vào gương rồi ấn F1 (Meas) để đo. Màn hình hiện ra như sau:

 

Tới đây ngóc ống kính ngắm chính xác vào điểm cần đo, khi đó máy sẽ báo các thông số của điểm ngắm tới như sau:

- Khoảng cách ngang từ máy đến điểm đo

- Chênh cao giữa 2 điểm

- Height: Cao độ của điểm đo tới

Để ghi các thông số này chỉ việc ấn F3 (Cont). Ấn F1 (BASE) để chuyển sang điểm khác.

Chú ý: Các điểm cần đo phải cùng nằm trên một đường thẳng đứng đi qua điểm điểm đặt gương. Tức là khi đo chỉ có góc đứng thay đổi còn góc bằng không thay đổi

 

IX. Trút số liệu qua cáp USB

Cài driver cho cáp USB ( nếu sử dụng cổng COM thì ta bỏ qua phần này ).Nếu không có đĩa ta có thể search driver trên interbet với tên “PL-2303 Driver installer.exe” .Chạy file “PL-2303 Driver installer.exe “ để cài driver cho máy . Chọn next để tiếp tục sau đó chọn Yes. Hướng dẫn trút dữ liệu máy toàn đạc Leica 

 

Sau đó chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.Sau khi cài đặt xong driver cho cáp USB ta kết nối cáp vào máy tính và kiểm tra xem cáp đã được máy tính nhận chưa theo các bước sau: Hướng dẫn trút dữ liệu máy toàn đạc Leica

 

Lick chuột phải vào My computer trên màn hình Destop ta chon Properties- hoặc nhấn tổ hộp phiếm “ Cửa sổ Windown + Break “ ta được cửa sổ sau chọ thẻ Hardware .Ta chọn tiếp Device Manager. Hướng dẫn trút dữ liệu máy toàn đạc Leica

 

Dùng chuột chọn đến phần Port ( COM & LPT ) bấm vào dấu + sẽ hiện ra danh sách như trong đó “ prolific USB to Serial Comm port là cổng USB cáp đã được máy tính nhận và sẵn sang cho việc trút dữ liệu máy toàn đạc Lacie

 

Cài phần mềm trút dữ liệu cho máy toàn đạc Laice bỏ đĩa TGO vào máy chuẩn bị cài ta chọn ngôn ngữ cài đặt. Lưu ý ở đây tôi cài Laice Geo Office phiên bản 6.0 cho máy TC400 nhưng đều có dung được cho máy TS02, riêng bản Laice Flex Officen cần key nên các bạn có key mới có thể cài được. Hướng dẫn trút số liệu máy toàn đạc Leica

 

Sau khi cọn ngôn ngữ ta chọn phần Install Laice Geo Office và chọn Next hoặc chọn Yes để tiếp tục. Hướng dẫn trút dữ liệu máy toàn đạc Leica

 

Nếu muốn chọn đường dẫn thư mục cài đặt phần mềm nhấn Browse nếu không cần chọn ta bấm Next để tiếp tục, sau đó ta tiếp tục chọn Netxt đến khi cài đặt xong phần mềm và hiện ra bảng sau ta chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt. Hướng dẫn trút dữ liệu máy toàn đạc Leica

 

Trút dữ liệu từ máy tính chạy phần mềm TGO sau đó bảng bên trái ta chọn thanh”Tool” thì menu Tool sẽ hiện ra như sau: Tiếp tục chọn “ Data Exchange Manager” để trút dữ liệu. Hướng dẫn trút dữ liệu máy toàn đạc Leica

 

Chọn “ Serial ports” bấm vào dâu + sau đó chọn COM 5 ( vì cáp của chúng ta đã kết nối máy tính nhận ở Com5), sau khi bấm vào dấu + ở Com5 thì có thể máy tính nhận được ngay máy toàn đạc của chúng ta 

 

Ta chọn Jobs và chọn Job nào cần lấy dữ liệu ta chọn dấu + của Job sẽ hiện ra như sau: Lưu ý – Phần Measurement Data là dữ liệu ta đã có, FixPoint là những điểm mốc mà ta đã nhập để trút dữ liệu ta giữ chuột kéo phần dữ liệu sang máy tính “ My computer” bên phải và chọn nơi lưu theo ý muốn khi đó sẽ có bảng sau. Hướng dẫn trút dữ liệu máy toàn đạc Leica

 

Ta chọn kiểu dữ liệu phù hợp để trút tùy theo định dạng của người dung sau đó ấn nút Star và chờ đến khi công việc trút dữ liệu hoàn tất. Ở đay tôi nói them phần định dạng “ Format Manager “ Ta chọn “Coordinaate Editor” trong thanh “ Addination Tool” sau đó sẽ xuất hiện cửa sổ “ coordinat editor” ta chọn New để tạo 1 file mới .Từ đó ta có thể insert them hoàng hoặc copy từ Excel hoặc từ bất cứ fle dữ liệu điểm mốc nào mà ta cần nạp vào máy toàn đạc Laice. Lưu ý điểm được nạp là là điểm mốc tọa độ X, Y được quy đổi thành Northing hay Easting là phụ thuộc vào hướng Bắc Nam của bản vẽ nhưng thuông thường theo hệ VN 2000 thì toạn độ cao độ của điểm , nếu ta không quan tâm cao độ ta hãy nhập tất cả cao độ bằng 0 

 

Sau khi nhập xong tọa độ các điểm ta chọn File>Save as sẽ xuất hiện bẳng “ save as” ta chọn đường dẫn cần save và định sạng save la IDX .Hướng dẫn trút dữ liệu máy toàn đạc Leica

 

Sau đó ta vào lại phần” Data Exchange Manager” và làm nguoc lại quy trình trút dữ liệu từ máy sang máy tính ta tiềm file dữ liệu vừa tạo ở phần cửa sổ phải của chương trình ta kéo sang ( Drag and Drop ) phần Job còn trống ở máy toàn đạc lưu ý: Job phải còn trống, nếu hết ta xóa bớt mới có thể nạp dữ liệu vào máy toàn đạc Laice, khi nạp dữ liệu phần mềm sẽ hỏi ta đặt tên cho Hob mới, ta cần phải đặt tên cho Job và chờ đến khi nạp xong dữ kiệu ta có thể tắt máy để hoàn thành quá trình.

TIN TỨC
Huong-dan-su-dung-may-toan-dac-Leica-TS03-07
Hướng dẫn sử dụng nhanh Máy toàn đạc điện tử Leica TS03 - Leica TS07 cho phép bạn thực hiện khảo sát từ trung bình đến cao và các công việc liên quan một cách dễ dàng và hiệu quả...
08/07/2020
May-toan-dac-dien-tu-Leica-Flexline
Máy toàn đạc điện tử Leica FlexLine TS03, TS07 và TS10 mới được thiết kế để cải thiện năng suất trong lĩnh vực này bằng cách tự động nắm bắt chiều cao thay thế các trạm tổng thủ công trước đây Leica FlexLine TS02, TS06, TS09 và Leica Viva TS11...
07/06/2019
Huong-dan-su-dung-may-thuy-binh-dien-tu-Leica-Sprinter
Hướng dẫn sử dụng máy thủy bình điện tử Leica Sprinter 150/150M/250M dễ hiểu, dễ thực hành tại đây.
30/01/2018
May-thuy-binh
Banner-phai